3. Vitaal platteland

Om de bijdragen van natuur, landschap en landbouw aan de welvaart en het welzijn te behouden, streven wij naar een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur.

Relatie met de ambities van andere beleidsterreinen: Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van planten en dieren, maar ook voor de provinciale waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn natuur en landschap, net als bijvoorbeeld infrastructuur en water, belangrijke dragers van de indeling van de ruimte.

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij, door het verminderen van de uitstoot van stikstof, voor een goede balans tussen economische ontwikkeling voor (agrarische) bedrijven, infrastructuur en natuur. Een toekomstbestendige landbouw en behoud en ontwikkeling van natuur dragen zowel bij aan de vitaliteit en het beheer van het landelijk gebied, als aan inkomen en werkgelegenheid voor bedrijven in de keten van boer tot verwerkende industrie, recreatie en natuurbeheer.

Aandachtspunten